Invoering Wetsvoorstel verkorten duur partneralimentatie loopt (lange?) vertraging op na advies Raad van State september 2016

De VVD, PvdA en D66 hebben vorig jaar een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de huidige regeling betreffende partneralimentatie te wijzigen: partneralimentatie moet eerlijker, simpeler en korter omdat de huidige regeling niet meer van deze tijd is. De grondslag van partneralimentatie moet veranderd worden van ‘lotsverbondenheid’ naar ‘compensatie voor het verlies aan verdiencapaciteit’. Daarnaast moet de duur van partneralimentatie worden verkort en de alimentatieberekening eenvoudiger.

De maximale duur van alimentatie is nu 12 jaar. De initiatiefnemers stellen als hoofdregel voor de alimentatietermijn gelijk te laten zijn aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Zoals niemand die met het Nederlandse familierecht te maken heeft, zal verbazen zijn er op deze hoofdregel ook weer uitzonderingen:
er is geen recht op alimentatie als het huwelijk korter dan 3 jaar heeft geduurd en de partner geen gezamenlijke kinderen hebben die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben;
wanneer de alimentatiegerechtigde de zorg voor de jonge kinderen van beide partners heeft, dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt;
wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde, ten tijde van de indiening van het verzoek tot echtscheiding, ten minste 55 jaar oud is, eindigt de alimentatieplicht niet eerder dan op het tijdstip, waarop de alimentatiegerechtigde de 65-jarige leeftijd heeft bereikt
zodra de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd bereikt vervalt de alimentatieplicht.
De Raad van State heeft de verwachtingen binnen juridisch Nederland dat dit initiatief wetsvoorstel spoedig wet zou worden, onlangs behoorlijk getemperd. De Raad adviseert de initiatiefnemers namelijk om het wetsvoorstel te heroverwegen, inclusief de voorgestelde verkorting van de duur van de partneralimentatie hetgeen kan worden beschouwd als het speerpunt van dit initiatief wetsvoorstel!

De Raad wijst er met name op dat vrouwen ten tijde van een echtscheiding vaak een grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben en dat de verdeling van zorgtaken na een scheiding meestal ook niet gelijk is. De Raad vindt het daarom niet realistisch, in tegenstelling tot de initiatiefnemers van dit voorstel, aan te nemen dat de alimentatiegerechtigde (meestal de vrouw) op redelijk korte termijn na echtscheiding weer volledig in de kosten van eigen levensonderhoud kan voorzien.

Kortom: VVD, PvdA en D66 zullen nog een flinke hobbel te nemen hebben voordat de Raad van State een positief advies zal geven. De vraag is natuurlijk wel of daarmee ooit zal worden bereikt wat de initiatiefnemers voor ogen stond, te weten een hoofdregel waarbij de maximale duur van de partneralimentatie in beginsel maximaal 5 jaar is in plaats van de huidige 12 jaar. Gelet op de komende Tweede Kamerverkiezingen begin volgend jaar waarbij alle politieke partijen een samenwerking met andere partijen niet op voorhand willen uitsluiten, zou dit initiatiefvoorstel wel eens lang in de ijskast kunnen liggen!