Indien een werknemer ziek is dient de werknemer zich ziek te melden. Na de ziekmelding zal het re-integratietraject worden ingezet. Bij het re-integratietraject speelt de arbo-arts/bedrijfsarts een grote rol. De werknemer dient voor de re-integratie bereikbaar te zijn.

 

Indien de werknemer de re-integratieverplichtingen niet heeft nageleefd, heeft de werkgever de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daar bij ziekte de eerste twee jaar een opzegverbod van toepassing is, dient een dergelijk ontbindingsverzoek wel aan de vereisten te voldoen, dat de werkgever de werknemer eerst schriftelijk heeft gemaand tot nakoming van de re-integratieverplichtingen of om die reden de betaling van het loon heeft gestaakt en, dat de werkgever dient te beschikken over een verklaring van een deskundige als bedoeld in artikel 7:629a BW.

 

In de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 14 maart 2018 (ECLI:NL:RBNNE:2018:869) kon de werkgever niet beschikken over de verklaring van een deskundige zoals bovengenoemd, omdat de werknemer nergens op heeft gereageerd. Uit die zaak bleek dat de werkgever wel diverse pogingen heeft gedaan om een dergelijke deskundigenverklaring te verkrijgen. De werknemer heeft echter niet op de verzoeken van de werkgever gereageerd en ook niet op verzoeken van het UWV. Uit voornoemde uitspraak blijkt dat in een dergelijk geval in redelijkheid niet van een werkgever kan worden verlangd dat de werkgever de betreffende deskundigenverklaring overlegt. In deze zaak werd de arbeidsovereenkomst dan ook ontbonden. In de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 13 maart 2018 was een soortgelijke zaak aan de orde (ECLI:NL:RBNNE:2018:940).

 

Het is voor de werkgever aldus in ieder geval van belang om de werknemer schriftelijk te manen tot nakoming en de betaling van het loon te staken. Tevens is het van belang om het UWV in te schakelen voor de verklaring van een deskundige.